ÇORUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Hizmet StandartlarıHİZMET STANDARTLARI TABLOSU


Hizmet Standartları Tablosunu bilgisayarınıza indirmek için 40023,corum-hst-2014.doc

SIRA NO

HİZMETİN SÜRESİ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Danışma Hizmeti

Hiçbir belge istenmemektedir.

15 Dakika

2

Cimer Başvurular

CİMER, e-mail, dilekçe veya şahsen başvuru aracılığı ile yapılan başvurular

Kurum içi temin edilecek bilgi ve belgeler için 15 iş günü-kurum dışı yazışma ve temin edilecek belgeler için 30 günü

3

Bilgi Edinme Başvuruları

Dilekçe veya internet sayfası başvuruları

15 Gün

4

İlimiz İle İlgili Bastırılan Tanıtıcı Materyal Talebi

Konuya ilişkin dilekçe veya elektronik posta

1 ile 7 gün arası

5

Film veya Belgesel Çekim izni

Dilekçe ve çalışma planı veya senaryo

7 gün içinde

6

Sanatçı Tanıtım Kartı

Geleneksel El Sanatı ve Türk Süsleme Sanatları Sanatkârları, Türk Halk Müziği Mahalli Sanatçıları ve Halk Âşıkları (Ozanları) Değerlendirme Yönergesi çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

a) Dilekçe

b) Özgeçmiş

c) Sanatçıya ait eser

 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce değerlendirilir ve Bakanlığımızca verilen süre

7

FSE (Fikir ve Sanat Eserleri) Sertifikası Verme

Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından FSE sertifikaları verilmektedir. Talepler, www.telifhaklari.gov.tr web sitesinden gerçekleştirilmektedir. Yayınevleri, Kitap ve CD Satış Mağaza ve Standları, Sinema Salonları, Matbaalar, Fikir ve Sanat Eseri Dağıtımı Yapan İşyeri ve Araçları, Kitap ve Kırtasiye işletmeleri, Boş ve Dolu olarak CD/DVD satan işletmeler, Bilgisayar İşletim Sistemi ve Yazılım Satan her türlü işyeri.)

 

 1. Faaliyet Belgesi (son 6 ay içinde alınmış olmalıdır),
 2. Dilekçe,
 3. Kimlik Fotokopisi,
 4. İmza Sirküsü (Noterden Alınacaktır),
 5. Kiralama İçin Yetki Belgesi
 6. Ücret Yatırdığına Dair Banka Dekontu,

 

Internet adresinden üyelik ve başvuru evrakları tam olarak ibraz edilmesi halinde

1 saat içinde

 

 

8

 

Turizm Belgeli Tesis Yapımı

Mevzuat: 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Belge Talep Edilen Tesise İlişkin Rapor,
 3. Taahhütname,
 4. Mülkiyet Belgesi,
 5. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikalinden sonra 15 gün içinde.

9

Turizm İşletme Belgeli Tesisler Defter ve Tarife Onayı

 • 1-Onaylanacak Fiyat Formu (3 Takım)
 • 2-Defter ( Temini ve Şikayet Defteri)

1 gün içinde

10

Acenta Denetimi

Mevzuat: 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Kanunu.

 1. Şikâyet Dilekçesi
 2. Bakanlığımızın Denetim Yapılmasına İlişkin Yazısı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na intikalinden sonra 15 gün içinde.

11

Kaçak Tur- Rehber Denetimi

1- Şikâyet Dilekçesi

 

1 gün içinde

12

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Proje Yardımları İçin;

1-Çaplı Tasarruf Vesikası veya Tapu Örneği,

2-Taşınmaza İlişkin Tescil Kararı,

3Projenin Kapsamına İşin Bitirilme Süresine ve Tahmini Bedele İlişkin Rapor,

4-9x13 cm. Boyutundan Küçük Olmamak Üzere Yapının İçini, Dışını ve Çevresini Gösteren Fotoğraf Albümü,

5-Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği,

6-Kanuni Tebligat Adresi.

b) Proje Uygulamaları İçin;

1-Proje Uygulamasının Kapsamına, İşin Bitirilme Süresine, Uygulama Aşamalarına İlişkin Rapor,

2-Çaplı Tasarruf Vesikası veya Tapu Örneği,

3-Belediyesinden ve İlgili Koruma Kurulundan Onaylı Arsanın ve Binanın Durumunu Gösterir Planı,

4-9x13 cm. ebatlarından küçük olmamak üzere yapının içini, dışını ve çevresini gösteren fotoğraf albümü

5-Taşınmaza İlişkin Tescil Kararı,İlgili Kurulca Onaylı Röleve Restorasyon Belgesi,

6-Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği,

7-Kanuni Tebligat Adresi.

 

 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca her yıl Mart ayında yapılan Komisyon toplantısında alınan karara göre ilgililere duyurulur,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Kültür Ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin Derneklerin Vakıfların Ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılan Yardım

 

-Projeler Kültürel nitelikli olmalıdır,

-Talepte bulunan teşekkülün adı, adresi, yardım talebi özeti,

-Kuruluş sözleşmesi senedi veya tüzüğünün il müdürlüklerince onaylı örneği (dernek ve vakıflar için)

-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program)

-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi,

-Mülki idare amirinin etkinlik için izin belgesi.

 

Müdürlüğümüze belgeleri tamam olmuş dosya ile yapılan müracaatlar 2 gün içinde Bakanlığımıza iletilecektir.

14

Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgeleri İle Turizm Merkezleri Ve Turizm Potansiyeli Olan İllerin Mahalli İdarelerine (Belediye; İl Özel İdaresi; Mahalli İdare Birlikleri) Çevre Düzenlemesi Veya Alt Yapı Uygulamalarına İlişkin Mali Yardım Başvurusu

 

 • 1-Gerekçe Raporu,
 • 2-Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge,
 • 3-Proje uygulama alanına ait doküman (imar planı, harita vb.)
 • 4-Talebe ilişkin Encümen kararı (İl Encümeni, Belediye Encümeni, Birlik Yönetim Kurulu)
 • 5-Uygulanacak Proje,
 • 6-Projeye ait metraj ve yaklaşık maliyetini içeren dosyanın (belgelerin asılları yada yetkililer tarafından onaylı suretleri) müdürlüğümüze verilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

Müdürlüğümüze belgeleri tamamlanmış dosya ile yapılan başvurular Bakanlığımıza iletilecektir.

15

Türk Süsleme Sanatları Ve Geleneksel El Sanatları Kursu

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3-Fotoğraf (2 Adet)

3-İkametgah Belgesi(Yabancı Uyruklu Kişilerden)

Müracaat Halinde

 

16

Güzel Sanatlar Galerisinde Sergi Açma Talebi

Sergi Açmak için Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapılır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kısa Kullanım Yönergesi hükümlerine göre yatırılması gereken ücret

3 gün

17

Define Arama Ruhsatı

1-Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş, İl Bayındırlık Müdürlüğünce tasdikli 1/500 ölçekli tesviye münhanili haritası veya krokisi

2-Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı

3-Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları

4-Define aranacak yer sahipli ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat yazısı

 

1 ay

18

Koleksiyonerlik Belgesi Talebi

a) Dilekçe

b) T.C. kimlik numarası beyanı,

c) İkametgâh beyanı,

d) Adli sicil beyanı ve arşiv kaydı,

e) Üç adet vesikalık fotoğraf,

f) Koleksiyonun bulundurulacağı yerin adresi,

gf) Varsa ellerinde bulunan taşınır kültür ve tabiat varlıklarının envanter bilgilerini belirtir liste.

h) Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerden, koleksiyon izin belgesi almak için koleksiyondan sorumlu kişinin kimlik bilgileri, karar ve yetki belgesi istenir.

İstenilen belgelerin tam olarak ibraz edilmesi halinde

15 gün içinde

 

19

Taşınır Kültür Varlığı Ticareti

1-Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna ve taşınır kültür varlığı ticareti yapmak üzere ayrı bir ticarethanesi bulunduğuna dair tasdikli belge

2- Eski eser kaçakçılığı, gizli define arayıcılığı veya gizli eski eser kazısı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınacak belge

3- İkametgah belgesi

4- Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli sureti

5- Üç adet vesikalık fotoğraf

20-gün

20

Özel Müzeler

1-Müze olarak kullanılacak binanın 1/100 ölçekli planı

2-Binanın adresi ile tapu kaydı örneği

3-Mevcut kültür ve tabiat varlıklarının sıra numarası, adı, cinsi ve ölçülerini belirtir bir listesi

4-Tüzel kişilerin yetkili organlarından alınmış karar veya onay

30-gün

21

Tescilli Taşınmazların Bakım Ve Onarımı

1-Tapu kaydı Örneği

2-Koruma İmar Paftası örneği

3-Sit Paftası örneği

4-İmar Durumu

5-Halihazır harita

6-Aplikasyon Krokisi

7-İmar Çapı

8-Fotoğraf

9-Proje

 

5-gün

22

Taşınmazların 2863 Sayılı Yasa Açısından İncelenmesi

1-Dilekçe

2-Tapu Örneği

3-Harita

15 -gün

23

Şahıslar Tarafından Müzeye Getirilen Taşınır Kültür Varlıklarının İncelenmesi

1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

1 -Ay İçerisinde Değer Takdir Komisyonu İncelemesi Tamamlanır Kişiye Tebliğ Edilir.

24

Eğitim Faaliyetleri (Seminer, Müze Aktiviteleri)

İlgili Okul ve Grupların Dilekçesi

Randevu Tarihindeki Gün İçerisinde Gerçekleştirilir.

25

Tanıtım Faaliyetleri (Seminer, Rehberli Gezi)

İlgili Okul ve Grupların Dilekçesi

Randevu Tarihindeki Gün İçerisinde Gerçekleştirilir.

26

Ödünç Verme Hizmeti

Kütüphaneye Üye olabilmesi için :1-Nüfus cüzdanı 2-Bir önceki aya ait adres bilgilerini içeren bir fatura (Telefon, Elektrik, Doğalgaz vb.)
3-Kayıt belgesinin doldurularak verilmesi.

10 Dakika

27

İnternet Hizmeti

 

Kütüphaneye Üye olduğunda verilen üye kartı.

15 Dakika

28

Okuyucu Hizmeti

 

Hiçbir belge istenmemektedir.

15 Dakika

29

Personel Yakınlarına, Personel Özlük Dosyasından Belge Sureti Verilmesi

Dilekçe

Şahsen müracaatlarda 20 Dakika, Posta ile gelen evraklarda 5 iş günü

30

Kaçakçılık Olayları

-Yapılan İhbarların değerlendirilmesi için

1 gün içinde  İLK MÜRACAAT YERİ                                             İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

İsim


Sümeyra BEKTAŞ

Dr. Hakan KUBALI

Unvan

İl Kültür ve Turizm Müdürü

Unvan

Vali Yardımcısı

Adres

Üçtutlar Mah. Osmancık Cad. 4. Sok. No:17 Merkez/ÇORUM

Adres

Gazi Cad. Hükümet Konağı/ÇORUM

Tel

0364 280 17 00
                      

Tel

0364 2132299 

Faks


0364 280 17 28

Faks

0364 2131229

 
E-posta

iktm19@ktb.gov.tr


 E-posta

corum@icisleri.gov.tr