ÇORUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kültürel Etkinlik Yardımları eski

Kültürel ve Sanatsal Etkinliklere Verilen Mali Destekler:

Kültürel değerlerimizin, küreselleşme ile birlikte, hızla değişmeye hatta yok olmaya başlaması nedeniyle, Bakanlığımızca belirlenen kültür politikaları çerçevesinde, kültürümüzün sahiplenilmesi; değişimi kucaklayan sağlıklı, ilkeli, gelişime odaklı kültür programlarıyla kaybolmaya yüz tutmuş kültürel miras niteliğindeki değerlerimizin özgünlüğünün korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılması amacına yönelik projelere mali destekte bulunulmaktadır.

Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan Dernek ve Vakıflar destek için başvuruda bulunabilmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

Başvuru, aşağıda belirtilen belgeler eklenmek suretiyle, etkinlik tarihinden en az iki ay önce etkinliğin gerçekleştirileceği ilin İl Müdürlüğüne yapılır:

1) Başvuru sahiplerinin adını, talebin özetini ve kanuni tebligat adresini belirten başvuru dilekçesi,
2) Başvuruda bulunan teşekkül dernek ise tüzüğünün, vakıf ise senedinin bağlı bulundukları yetkili kurum, İl Müdürlüğü veya Noter tarafından onaylı örneği,
3) Projenin adını, amacını, etkinlik tarih ya da tarihlerini, süresini, tahmini maliyet tablosunu, etkinlik programını ve etkinlik bilgilerini içeren ayrıntılı rapor,
4) Proje etkinliğinde yer alacak yerli ve yabancı panelist, bilim insanı, sanatçı ve benzeri kişi ve toplulukların listesi,
5) Proje konusu etkinlik için mülki idare amirliğinden alınan izin belgesi.

* Teşekkül, etkinlik tarihinin veya süresinin değişmesi halinde, etkinlik başlangıç tarihinden en az bir gün önce, İl Müdürlüğüne yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla ilgili birime gönderilir.EK 1 - Proje Raporu
EK 2 - İzin Belgesi Örneği


Yardım Yönetmeliği

 

Kültürel değerlerimizin, küreselleşme ile birlikte, hızla değişmeye hatta yok olmaya başlaması nedeniyle, Bakanlığımızca belirlenen kültür politikaları çerçevesinde, kültürümüzün sahiplenilmesi; değişimi kucaklayan sağlıklı, ilkeli, gelişime odaklı kültür programlarıyla kaybolmaya yüz tutmuş kültürel miras niteliğindeki değerlerimizin özgünlüğünün korunması, yaşatılması, geliştirilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılması amacına yönelik projelere (kültür, sanat ve turizm değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı, yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre, sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinlikler) mali destekte bulunulmaktadır.

Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ile asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan Dernek ve Vakıflar destek için başvuruda bulunabilmektedir.


BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER

Yerel Yönetimler için (Belediyeler, mahalli idare birlikleri ve il özel idareleri) için:


1) Başvuru sahiplerinin adını, talebin özetini ve kanuni tebligat adresini belirten başvuru dilekçesi,
2) Projenin adını, amacını, etkinlik tarih ya da tarihlerini, süresini, tahmini maliyet tablosunu, etkinlik programını ve etkinlik bilgilerini içeren ayrıntılı rapor,
3) Proje etkinliğinde yer alacak yerli ve yabancı panelist, bilim insanı, sanatçı ve benzeri kişi ve toplulukların listesi,
4) Proje konusu etkinlik için mülki idare amirliğinden alınan izin belgesi.

* Teşekkül, etkinlik tarihinin veya süresinin değişmesi halinde, etkinlik başlangıç tarihinden en az bir gün önce, İl Müdürlüğüne yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla ilgili birime gönderilir.

Dernek ve Vakıflar için:

1) Başvuru sahiplerinin adını, talebin özetini ve kanuni tebligat adresini belirten başvuru dilekçesi,
2) Dernek tüzüğünün/ vakıf e senedinin bağlı bulundukları yetkili kurum, İl Müdürlüğü veya Noter tarafından onaylı örneği,
3) Projenin adını, amacını, etkinlik tarih ya da tarihlerini, süresini, tahmini maliyet tablosunu, etkinlik programını ve etkinlik bilgilerini içeren ayrıntılı rapor,
4) Proje etkinliğinde yer alacak yerli ve yabancı panelist, bilim insanı, sanatçı ve benzeri kişi ve toplulukların listesi,
5) Proje konusu etkinlik için mülki idare amirliğinden alınan izin belgesi.

* Teşekkül, etkinlik tarihinin veya süresinin değişmesi halinde, etkinlik başlangıç tarihinden en az bir gün önce, İl Müdürlüğüne yazılı olarak bilgi vermek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla ilgili birime gönderilir.

HİZMETİN İL MÜDÜRLÜĞÜNDE TAMAMLANMA SÜRECİ:

Teşekkül, etkinlik tarihinden en az iki ay önce etkinliğin yapılacağı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne müracaat etmelidir.

Teşekkül, harcama belgelerinin (hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenen fatura), sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip en geç bir ay içinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne vermek zorundadır.

Ödenek aktarımı nasıl gerçekleştirilir?

Komisyonca karara bağlanan ve Bakan tarafından onaylanan yardımlar, teşekkül ile Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü arasında protokol (Ek:1) imzalanmasını müteakip, İl Müdürlüğünün gerekli incelemelerini tamamlaması ve etkinlik raporlarını ilgili Genel Müdürlüğe göndermesinin ardından ödenir.

Teşekkül, harcama belgelerinin, sonuç raporunu (Ek.2), etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip bir ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.

EK-1:Protokol
EK-2:Sonuç Raporu Formu

ÖRNEK PROJE RAPORU

A. BAŞVURU SAHİBİYLE İLGİLİ BİLGİLER:

1. Teşekkülün Adı:

2. Kanuni Tebligat Adresi

3. İletişim bilgileri (telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi)

4. Banka Hesap Numarası: (Banka adı ve Şubesi-İban No) – (Vergi Dairesi ve Vergi no)

B.  PROJE BİLGİLERİ:

1.  Projenin Adı:

2.  Projenin Amacı:

3.  Etkinlik Tarihleri ve yeri:

4. Program:

5.  Projenin Tahmini Maliyet Dökümü:

6. Talep Edilen Yardım Miktarı:

7.  Projenin Kültürel, Sanatsal ve Turistik Gelişime ve Tanıtıma Katkısı:

8. Varsa Katılımcı Kişilerin Listesi (Sanatçı, Bilim Adamı v.b.):

9. Diğer hususlar (Yönetmeliğin, Değerlendirme Ölçütleri başlıklı 9. maddesinde sayılan diğer değerlendirme ölçütleri ile ilgili bilgilerdir.)

Dernek ise: 2 Nüsha Onaylı Tüzük, Karar Defterine alınan karar fotokopisi ve Karar Derfterinin tastikli ön sayfa fotokopisi

Belediye ise: Belediye Encümen Kararı ve Tertip Komitesi


Başvuru Adresi:

T.C. Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Üçtutlar Mah. Osmancık 4. Sok. No:17 Merkez / Çorum

Bilgi için: Zeki KAYA (Tekn.)
Tel: 0 364 213 47 04-213 77 17-213 85 02 Dahili:26
Faks: 0 364 212 05 10 
E-posta: iktm19@ktb.gov.tr 
Web sitesi: https://corum.ktb.gov.tr/