ÇORUM İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihi Konaklar ve Diğer Yapılar


Belediye Binası


İl merkezinde bulunan yapı, 1923 yılında kütüphane binası hususi inşaat komisyonu tarafından Milli Kütüphane olarak inşaatına başlanmış, 3 Ağustos 1925 yılında hizmete açılmıştır. Dikdörtgen planlı ve iki katlıdır. Yapı malzemesi olarak dış cephe köşelerinde, kat silmelerinde ve kapı ile pencere sövelerinde sarı renkte kesme kum taşı kullanılmış olup, diğer kısımlar ise harçlı kırma taş örgülüdür. İç kısmı yapılan onarımlarla tamamen değişmiştir. İlk kullanımında üst kat Milli Kütüphane kısmen müzelik eserler teşhir odası ve öğretmenler birliği toplantı odası, alafranga ve alaturka müzik çalışma odaları alt kat Osmanlı bankası ve özel işyerleri olarak değerlendirilmiştir. 1938 yılında kütüphane alt kata indirilmiş, üst kat tamamen Halkevi olarak değerlendirilmiştir. 1960 ihtilalinden sonra da bina Belediye Binası olarak kullanılmaktadır. 
 

 

 


Eski Makine Meslek Yüksek Okulu ( Çorum Müze Binası)

H.1326 (M.1908) yılında inşaatına başlanan, H.1332 (M.1914) yılında tamamlanan bina
Sıhhat Mektebi olarak yapılmıştır. Yapıda bulunan kitabede:

“1332 Kanunu Evvel 1335 Sefer 21 Emraz-ı Umumiye Hastanesi Çorum Sancağının hakimiyetinden ahalisinin ve Evkaf-ı Hümayun nezareti celilesinin izmar ve muavenetiyle inşa olunmuştur” yazılıdır. Yapı daha sonra Ziraat Mektebi,Sanat Okulu, Ticaret Lisesi, Makine Meslek Yüksek Okulu ve Atatürk Lisesi olarak kullanılmış, 1986 yılında ise Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Kültür Bakanlığı’na devredilmiştir. 1988 yılında geçirdiği bir yangın sonucu hasar görmüş, bunun üzerine restore edilerek bölge müzesi düzeyinde hizmet vermesi için 1989 yılı yatırım programına alınarak restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Arkeoloji Bölümündeki teşhir çalışmaları tamamlanan müze 11.03.2003 tarihinde ziyarete açılmıştır. 19. yüzyıl tipik mimari özelliği taşıyan bina doğu-batı istikametinde dikdörtgen planlı olup, bodrum dahil üç katlıdır. İnşa malzemesi olarak sarı renkte kum taşı kullanılmıştır. Dış cephe köşelerinde, kat yüksekliklerini belirten kısımlar, pencere araları kum taşından diğer kısımlar harçlı kırma taş örgülüdür. Yapının ön cephesinde 2, arkada 5 adet çıkma vardır. Giriş kuzeydeki taş çerçeveli ahşap kapıdan sağlanmaktadır. 2900 m2 kapalı alana sahip binada teşhir salonu olarak 2 ana 2 tali kattan oluşmaktadır. Çağdaş müzecilik anlayışıyla düzenlenen salonlarında teşhir düzeni de günümüze uygun şekilde düzenlenmiştir.


Eski İstiklal İlkokulu (Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi)

1913-1915 yılları arasında Mutasarrıf Nurettin Bey Döneminde yapılmıştır. O zamanki adı “Mecidi Mektebi” olan yapı, Cumhuriyetin ilanından sonra 1925 yılında İstiklal İlkokulu olarak değiştirilmiştir. Geç Osmanlı Devri mimari özelliklerini yansıtan yapı yaklaşık kare planlı olup, bodrum dahil üç katlıdır. Yapı malzemesi olarak dış cephe köşelerinde, kat silmelerinde ve kapı ile pencere sövelerinde sarı renkte kum taşı kullanılmış olup, diğer kısımlar ise harçlı kırma taş örgülüdür. Taban ve tavanı ahşap olan yapının iki girişi bulunmaktadır. Binanın örtü sistemi kırma çatı olup, üzeri kiremit ile örtülüdür. Mevcut bilgilere göre bugünkü okul binasının yerinde 1326 yılı yapımı bir medrese ve kütüphanesi bulunmaktaydı. 1921 yılında iki odası Erkek Muallim Mektebine tahsis edilmiştir. 

Taş Mağaza

Geç Osmanlı Dönemine tarihlenen yapı, bodrum, I. kat ve ara kattan ibaret olup, dikdörtgen planlıdır. Pencereleri yuvarlak kemerlidir, yapının I. katı ile ara katın alt kısmı sarı kesme taştan, üst kısmı tuğladan yapılmıştır. Kirpi saçaklı, beşik çatılı ve alaturka kiremit örtülü olan tarihi yapı, il merkezinde Çepni Mahallesi Hürriyet Sokak'ta yer alıyor. 


 Mecitözü Eski Askerlik Şubesi (Kültür Evi-Kent Müzesi)

Mecitözü İlçe merkezinde yer almaktadır. Geç Osmanlı Dönemine tarihlenen yapı, H. 1306 tarihinde ilkokul olarak inşa edilmiş, 1312 yılında Mekteb-i Rüştiye (Ortaokul)’ye dönüştürülmüş, daha sonra ise tabur merkezi olarak kullanılmıştır. Lise binası olarak da kullanılan yapı, yeni lise binası yapıldıktan sonra pansiyon olarak faaliyet göstermiş, bugün ise Mecitözü Lisesi bahçesinde metruk bir ünite durumundadır. Yapı dikdörtgen planlı, bodrum kat üzerine iki kat olarak inşa edilmiştir. Yapı malzemesi olarak dış cephede yalnız köşelerde, kapı-pencere söveleri ile katları ayıran silme ve saçaklarda kesme taş, diğer kısımlarda moloz taş iç kısımda ise ahşap malzeme kullanılmıştır. Yapıya giriş batı cepheden taş basamaklı, iki sütunlu antreden çift kanatlı ahşap kapı sağlanmaktadır.İkinci katta ise giriş genişliğinde çift sütunlu ve demir parmaklıklı balkon yer almaktadır. Ayrıca yapıya doğu cepheden ikinci bir giriş daha bulunmaktadır.


Mecitözü Hükümet Binası

İlçe merkezinde Cami Kebir Mahallesi, Hükümet Caddesi'nde Geç Osmanlı Dönemine tarihlenen yapının İskilipli İsmail Kemal (Aplsar) Beyin Mecitözü Kaymakamlığı sırasında H.1315-20 tarihleri arasında köy ve kasaba halkının katkılarıyla yapıldığı söylenmektedir. Yapı, kareye yakın planlı ve su basman üzerine iki katlı, kuzey ve güney cepheleri çıkmalı olarak inşa edilmiştir. Yapı malzemesi olarak taş,tuğla ve ahşap kullanılmıştır. Kuzey ve güney cephelerinden iki girişli olup, giriş kısımlarında iki sütunlu sahanlık kısmı bulunmaktadır. Yapının salon ve bazı oda tavanları, ahşap ve ortası göbekli olup, orijinal durumunu korumaktadır.Oda kapılarında ise basit geometrik bezemeler ile içi bitkisel bezemeli rozetler yer almaktadır. Aslına uygun restore edilmiş olup Kaymakamlık Binası olarak kullanılmaktadır.

Eski Özel İdare Binası

Mecitözü İlçe merkezinde, Merzifon Caddesi ile Eski Amasya Caddesinin kesiştiği köşede yer almaktadır. Güneyde zemin dolgu toprak, kuzeyde bodrum kat bulunmaktadır. İki katlı ve ahşap karkas tekniğinde inşa edilen yapı, kare plan üzerine oturmaktadır. Kuzey ve batı cephede girişler mevcuttur. Alt katta işyeri açmak amacıyla tadilat yapılmış, mimari bozulmuştur. Binanın ikinci katında kuzey ve batıda balkon yer almakta, balkonların yanlarında odalar bulunmaktadır. Bina saçakları profilli saçak tipinde olup, alaturka kiremitle örtülüdür. 


Taş Mektep

İskilip İlçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan 1922 tarihli bina, dikdörtgen planlı olup, bodrum hariç iki katlı olarak yapılmıştır. Yapı malzemesi olarak dış cephelerde, kapı, pencere sövelerinde, kat arası ve saçak altlarındaki silmelerinde kesme taş, diğer kısımlarda araları harçlı moloz taş kullanılmıştır.


Sakarya İlköğretim Okulu

Okul binasının 15 Eylül 1926 tarihinde zamanın Maarif Müdürü Vehbi Bey, Özel İdare Müdürü Reşat Bey ve bir Alman mimarla birlikte projesi hazırlanmıştır. Okulun yapımı için Muallim Ömer Azmi Bey’e yetki verilmiş, bu kişinin önderliğinde 30 Eylül 1926 tarihinde Sakarya Zaferi Mektebi adı altında üç katlı ve on üç derslikten oluşan ahşap bina olarak yapımı tamamlanmıştır. Binanın tamamlanmasından sonra 07 Şubat 1927 tarihinde resmen hizmete açılmıştır. Bu üç katlı ahşap bina devrin ünlü ustalarından Kaba Alinin Osman Usta ve ekibi tarafından aynı Alman bir mimarın planına uygun olarak yapılmıştır.
İskilip Redif Kışlası

İskilip İlçesi Meydan Mahallesinde bulunan Geç Osmanlı Dönemine tarihlenen yapı, dikdörtgen planlı olup, bodrum kat hariç iki katlıdır. Yapı malzemesi olarak araları harçlı moloz taş kullanılmış olup,dış cephe köşelerinde, kapı, pencere sövelerinde, kat arası ve saçak altlarındaki silmelerinde kesme taş kullanılmıştır. İlçenin en önemli tarihi varlıklarından olan 20. yy. geç Osmanlı dönemi mimarisine sahip “Redif Kışlası”restore edilerek kültür merkezi olarak kullanılma aşamasına geldi. 


undefined